تبلیغات
روانشناسی دانش آموز - مراحل اجرای آزمون وکسلر 4 تکمیلی

مراحل کلی اجرای آزمون وکسلر 4 تکمیلی(integrate)

جهت استفاده همکاران گرامی مراکز LD

 جهت تعیین هوشبهر دقیقتر از آزمون بینه استفاده می کنیم


بنابر درخواستهای مکرر همکاران عزیز در مراکز  LD (که این دوره را نگذرانده اند و با سوالاتی مواجه هستند)در خصوص آشنایی با نحوه اجرای آزمون وکسلر 4 تکمیلی، مراحل کلی اجرای این آزمون بشرح زیرارائه می گردد. امیدوارم مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد.

نقطه برش: هوشبهر 80 و بالاتر (حتی اگر یکی از هوشبهرهای هفتگانه این آزمون  80 و بالاتر باشد ،دانش آموز LD است)


پس از فراهم نمودن شرایط اجرای آزمون از قبیل اتاق تست،آماده نمودن جعبه تست ،انجام مصاحبات و پر کردن پرسشنامه های مربوطه و...، به اجرای آزمون می پردازیم:

1-نام آزمودنی و نام آزمونگر در صفحه اول(بالای فرم ثبت و در سمت راست) ثبت می شود

2-محاسبه سن آزمودنی انجام می شود و سن دقیق او بدست می آید

3-طبق دفترچه سوالات وبا توجه به سن دانش آموز، نقطه شروع مربوط به هر دانش آموزرا در هر آزمون مشخص نموده و  به اجرای آزمونها می پردازیم و نمرات خام رادر پایین هر آزمون  ثبت می کنیم(چنانچه دانش آموزحتی  به یکی از  دو سوال اول سطح سنی خود پاسخ نداد و یا پاسخ اشتباه داد به نقطه شروع قبل بر می گردیم)

4-نمرات خام را درجدول صفحه اول فرم ثبت می نویسیم

5-با توجه به سن دانش آموز به جداول آخر کتاب وکسلر مراجعه نموده و نمرات خام را به نمرات تراز تبدیل نموده و در مقابل نمرات خام در جدول مربوطه (روی فرم ثبت  صفحه اول)می نویسیم

6- آزمونهای جانشین را نیز اجرا نموده و نمرات خام آنها را طبق دستورالعمل فوق بدست می آوریم  و تراز می کنیم.

7- نمرات تراز آزمونهای اصلی و جانشین  را در مستطیل های خالی مقابل آنها وارد می کنیم

8-فقط نمرات تراز آزمونهای اصلی(مستطیل های بیرون جدول) را از بالا به پایین جمع می زنیم و در 4 مستطیل خالی پایین فرم ثبت (در صفحه اول) و در قسمت مجموع نمرات تراز 10 آزمون اصلی می نویسیم بدین صورت:

(نمرات تراز فهم کلامی در آزمونهای اصلی 3 مورد است:شباهتها+واژگان +فهمیدن)

-نمرات تراز استدلال ادراکی در آزمونهای اصلی  عبارتند از: طراحی با مکعبها با امتیاز زمانی+مفاهیم تصویر+استدلال ماتریس)

-نمرات تراز حافظه فعال در آزمونهای اصلی:ظرفیت عدد کل+توالی عدد-حرف

نمرات تراز سرعت پردازش در آزمونهای اصلی:رمز گذاری+ نماد یابی

نمرات تراز آزمونهای جانشین را با نمرات آزمونهای اصلی جمع نمی کنیم ( بجز مواقعی که ناچار هستیم بجای آزمون اصلی از آزمون جانشین استفاده کنیم که در آن صورت نمره تراز آزمون جانشین را با آزمونهای اصلی جمع می کنیم).این نمرات ترازجانشین  جهت رسم نیمرخ و تفسیر بالینی مورد نیاز هستند

9-جمع نمرات تراز هر مقیاس را (که در 4 مستطیل پایین صفحه  اول نوشته شده )در جدول بالای سمت چپ (تبدیل نمرات تراز به هوشبهر)می نویسیم

10-با توجه به جداول آخر کتاب،نمرات تراز هر 4مقیاس (فهم کلامی-استدلال ادراکی-حافظه فعال-سرعت پردازش)را به هوشبهر تبدیل نموده و نیز رتبه درصدی و فاصله اطمینان آنها را ثبت می کنیم

11-مجموع نمرات تراز فهم کلامی و استدلال ادراکی را در مقابل توانایی عمومی نوشته و با توجه به جداول آخر کتاب ،هوشبهر و رتبه درصدی و فاصله اطمینان آن را ثبت می کنیم

12-مجموع نمرات تراز حافظه فعال و سرعت پردازش را در مقابل چیرگی شناختی نوشته و با توجه به جداول آخر کتاب، هوشبهر ،رتبه درصدی و فاصله اطمینان آن را ثبت می کنیم

13-مجموع نمرات تراز توانایی عمومی و چیرگی شناختی را در مقابل مقیاس کل نوشته و با مراجعه به آخر کتاب وکسلر ،هوشبهر و رتبه درصدی و فاصله اطمینان آن را می نویسیم

14-در صفحه2 (بالای صفحه)، هوشبهرها را در مستطیل های زیر هر هوشبهر وارد نموده و نقاط مربوطه را به هم وصل می کنیم

15-در پایین صفحه دوم،( یعنی در قسمت نیمرخ نمرات تراز آزمونها)، تمامی نمرات تراز آزمونهای اصلی و جانشین را وارد نموده و با وصل نقطه ها،نیمرخ آن را رسم می کنیم

16-در این نیمرخ شماره 10 میانگین است

17- در همین وبلاگ برخی از  علائم شناسایی دانش آموزان LDو ADHD از طریق وکسلر 4 نوشته شده است که در تفسیر نمرات به شما کمک می کند

18-با توجه به مشکل دانش آموز و ضعف او در آزمونهای مختلف، به درمان وی می پردازیم

                              

    تهیه و تنظیم:مرضیه لک(مدرس دوره)

با تشکر از استاد کامبیز کامکاریتاریخ : 7 اسفند 94 | 20:00 | نویسنده : مرضیه لک | ------------------------
.: Weblog Themes By VatanSkin :.